Program Cyfrowa Kultura

Program Cyfrowa Kultura

20.02.2017
Program Cyfrowa Kultura

Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska w ramach realizacji celów statutowych Fundacji prowadzi jedyną w Polsce akcję propagowania idei rozpowszechniania kultury poprzez technologie i kanały cyfrowe. Celem nadrzędnym tejże akcji jest wspieranie wszelkich projektów w obszarze muzyki, filmu, teatru i innych aktywności artystycznych które zawierają w sobie elementy "cyfrowe".

Program Cyfrowa Kultura ma na celu przede wszystkim wspieranie zdolnych artystów którzy w swojej twórczości wykorzystują szeroko pojęte technologie (poprzez dedykowane stypendia finansowe i okołofinansowe z własnych środków).

Celem programu Cyfrowa Kultura jest również niezależne wsparcie produkcji muzycznej, teatralnej, filmowej i sztuk wizualnych - wszystkim artystom wymagającym wsparcia poza rodzimym środowiskiem zawodowym.

Intencją Programu to również wzmacnianie podstawowych polskich wartości w przekazie artystycznym uwzględniając naszą tożsamość narodową oraz wspieranie tych zdolnych artystów, którzy w swojej twórczości wykorzystują lub będą wykorzystywać szeroko pojęte technologie cyfrowe. 

Przykładowe aktywności artystyczne podlegające wsparciu przez Fundację: 

 1. działania w obszarze kultury artystycznej - wspierania kompetentnego i krytycznego odbioru sztuki;
 2. używanie nowych technologii i mediów jako narzędzi zmiany społecznej;
 3. działania na rzecz organizacji czasu wolnego i aktywnego spędzania go;
 4. działania w obszarze życia codziennego - wpieranie rozwiązywania konkretnych problemów poprzezdziałania twórcze;
 5. interaktywne działania edukacyjne skoncentrowane na ćwiczeniu umiejętności krytycznegoi innowatorskiego odczytywania dzieł kultury;
 6. interaktywne działania edukacyjne skoncentrowane na przygotowaniu do kreatywnychi samodzielnych działań twórczych;
 7. opracowanie scenariusza (autorskiego lub adaptacji filmowej) lub/i storyboardu,
 8. przygotowanie dzieła literackiego z zakresu filmoznawstwa, w tym zebranie dokumentacji,
 9. dzieła filmoznawcze, których publikacja przyczyni się do upowszechniania kultury filmowej,
 10. monografie, prace popularno-naukowe, opracowania literackie, projekty stron internetowychdotyczące osób, zjawisk, miejsc dotychczas nieopisanych lub mało znanych, związanych z filmem
 11. przygotowanie nowego repertuaru;
 12. skomponowanie i aranżacja utworów instrumentalnych;
 13. monografie, prace popularno-naukowe, opracowania literackie, krytyka muzyczna projekty stroninternetowych dotyczące osób, zjawisk, miejsc dotychczas nieopisanych lub mało znanych, związanychz muzyką;
 14. projekty uwzględniające aspekt edukacji muzycznej oraz edukacji poprzez muzykę
 15. przygotowanie spektakli autorskich, oryginalnych, nowatorskich, projekty dramaturgiczne spójnez rzeczywistą perspektywą realizacji scenicznych;
 16. monografie, prace popularno-naukowe, krytyka teatralna, opracowania literackie, projekty stroninternetowych dotyczące osób, zjawisk, miejsc dotychczas nieopisanych lub mało znanych, związanychz teatrem;
 17. projekty z wykorzystaniem technik filmowych (video, animacja, itd.) fotograficznych, komputerowych, itd.;
 18. klasyczny performance, projekty wykorzystujące elementy tańca, teatru, muzyki, itd.;
 19. instalacje (w tym dźwiękowe) i inne projekty mieszane, także z elementami badawczymi i innychdziedzin;

Zapraszamy artystów oraz instytucje kultury do kontaktu:

##qxjgd#at#xiatpstg.dgv.ea##