Certyfikat Specjalista Cyberbezpieczeństwa CSCB

O certyfikacie CSCB

Państwowy Certyfikat Kwalifikacji Wolnorynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” (wzór ozdobny, wersja drukowana) pn. Certyfikowany Specjalista Cyberbezpieczeństwa CSCB to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez naszą fundację w postaci urzędowego certyfikatu elektronicznego z unikalnym kodem QR. Dokument sygnowany jest przez Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Aby go otrzymać, kandydaci muszą wykazać się osiągnięciem kompetencji w czterech głównych obszarach:

 • 1. Posługiwanie się wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa
  • Charakteryzuje pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Omawia przepisy prawne i opracowania w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • 2. Podstawy zarządzania cyberbezpieczeństwem
  • Omawia standardy i organizacje standaryzacyjne w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania usługami IT
  • Obsługa incydentów bezpieczeństwa
 • 3. Bezpieczeństwo środowiskowe, techniczne i związane z działalnością człowieka
  • Charakteryzuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
  • Charakteryzuje zabezpieczenia dotyczące infrastruktury teleinformatycznej
 • 4. Elementy informatyki śledczej
  • Charakteryzuje zasady zabezpieczania dowodów elektronicznych

Każdy certyfikat posiada unikalny kod QR (wzór urzędowy, wersja elektroniczna i drukowana) umożliwiający szybką i łatwą weryfikację autentyczności nabytych kwalifikacji. Weryfikacja ta jest przeprowadzana niezależnie przez Instytut Badań Edukacyjnych, podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej, co gwarantuje obiektywność i wiarygodność certyfikatu.

Zaliczenie wymogów certyfikatu CSCB umożliwia otrzymanie dodatkowego certyfikatu Certified Cybersecurity Professional: Specialist (CCPS) sygnowanego przez Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej oraz AACSB.

Rejestracja kandydatów/tek do Certyfikatu CSCB 

 

---> REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ <---

 

Znaczenie międzynarodowe i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)

Certyfikat jest zintegrowany z Polskimi Ramami Kwalifikacji (PRK) na poziomie 4, co oznacza, że odpowiada zaawansowanym umiejętnościom wymagającym wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie średnio zaawansowanym. ZSK współgra z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), ułatwiając porównywanie kwalifikacji między różnymi systemami edukacyjnymi w Unii Europejskiej.

Adresaci kwalifikacji

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani:

 • Specjaliści z branży IT oraz cyberbezpieczeństwa chcący potwierdzić swoje umiejętności.
 • Osoby pracujące w sektorze ochrony informacji.
 • Studenci i absolwenci kierunków technicznych poszukujący potwierdzenia swoich kwalifikacji.

Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • Jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
 • Operatorach usług kluczowych i specjalnych.
 • Firmach wymagających utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji.

Podstawy prawne

Podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r., które włącza kwalifikację „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opublikowane w Monitorze Polskim.

Podstawa prawna uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji: Decyzja administracyjna Ministra Cyfryzacji z dnia 17 lutego 2023 r., uprawniająca Fundację IT Leader Club Polska do certyfikowania kwalifikacji, wydana w oparciu o Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Proces walidacji i certyfikacji

Proces weryfikacji zgłoszenia jest prosty i przejrzysty. Kandydaci zainteresowani uzyskaniem certyfikatu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej, uiścić opłatę walidacyjną a po pozytywnej walidacji uiścić opłatę certyfikacyjną.

Utrzymanie i odnawianie certyfikatu

Certyfikat jest ważny przez 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy przedstawić dowody na ciągłe doskonalenie zawodowe, takie jak udział w szkoleniach czy konferencjach, sumujące się do co najmniej 120 godzin w ciągu ostatnich 3 lat oraz uiścić opłatę administracyjną. Zgłoszenie chęci przedłużenia certyfikatu wysyłamy na adres: ##egotsajotcxt#at#rhrq.tsj.ea##

Koszt walidacji i certyfikacji, zasady (procedura walidacyjna)

Koszt walidacji wynosi 200 zł z VAT a koszt certyfikacji (wydanie certyfikatu) to koszt 784 zł z VAT. Do tej kwoty mogą być dołożone kolejne opłaty (jako opcja, tylko dla chętnych) które są zawarte w treści Formularza Zgłoszeniowego.

Procedura walidacyjna / kroki walidacyjne:

 1. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego przez Kandydatki / Kandydatów. Uruchomienie procesu walidacji który trwa ok. 14 dni.
 2. System zgłoszeniowy wysyła maila z wytycznymi realizacji procesu walidacji (możemy na tym etapie poprosić o wsparcie Doradcy Walidacyjnego). W ramach tego kroku prosimy również o przesłanie: CV, scanów (zdjęć) dyplomu szkół, certyfikatów, suplementów na specjalny adres podany w treści maila po wysłaniu zgłoszenia jak w pkt.1. Jest to ważny element prawidłowej realizacji walidacji. Brak ww. kopii dokumentów do 7 dni od wysłania zgłoszenia zatrzymuje i kończy proces walidacji.
 3. Na tym etapie trzeba uiścić opłatę walidacyjną (rejestracyjną) w kwocie 200 zł na konto Fundacji wg wytycznych zapisanych w treści maila po wysłaniu zgłoszenia. Na opłatę oczekujemy max. 7 dni. Brak wpłaty zatrzymuje i kończy proces walidacji. 
 4. Po otrzymaniu wpłaty walidacyjnej, Komisja Walidacyjna w przeciągu 14 dni od daty zgłoszania podejmuje decyzje o przyznaniu bądź nie Certyfikatu CSCB. W przypadku braków kompetencyjnych może być wymagane zaliczenie niezależnego testu kompetencyjnego on-line oferowanwgo przez Fundację (IC - Instytucji Certyfikującej) bądź ukończenia niezależnego od IC szkolenia wyrównujcego wiedzę wg wymogów tego certyfikatu. 
 5. Po pozytywnym spełnieniu wszystkich wymagań (posiadania wymaganej wiedzy i kompetencji), Komisja Walidacyjna wzywa do uregulowania pozostałych kwot jako ostatniego elementu procesu walidacji. Po uregulowania wszystkich płatności Komisja przyznaje Certyfikat CSCB na 3 lata wg zamówienia z Formularza Zgłoszeniowego. W przypadku braku uregulowania wymganych kwot w przeciągu 7 dni od wezwania do zapłaty, proces walidacji zostaje zatrzymany i zamknięty bez wydania Certyfikatu.
 6. Dokumentacja dowodowa z przeprowadzonej walidacji przechowywana jest przez 5 lat od daty wydania Certyfikatu.

Skład Komisji Walidacyjnej Instytucji Certyfikującej CSCB

 • Bogusław Bujak, PhD, LL.D., CISA, CIA, ISO 27001 LA - Szef Komisji Walidacyjnej, Walidator / Egzaminator
 • Arkadiusz Lefanowicz, DBA, MBA, LL.M, MSc, ISO 27001 IA - z-ca Szefa Komisji Walidacyjnej, Walidator / Egzaminator

Kontakt

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: ##zdcipzi#at#rhrq.tsj.ea## lub do doradcy walidacyjnego:  ##sdgpsrplpaxsprnycn#at#rhrq.tsj.ea##